Câu 57: Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích được Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào?
Ngày đăng: 18/10/2018

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyển đến.

Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.