Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 17/01/2024
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 23/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị quan tâm, tiếp tục tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị thường xuyên kiểm tra và tổ chức rà soát tổng thể việc sử dụng đất đai có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo về xây dựng, đất đai tôn giáo theo quy định pháp luật. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp khẩn trương rà soát các cơ sở tín ngưỡng chưa thành lập ban quản lý hoặc cử người đại diện của cơ sở tín ngưỡng để hướng dẫn cộng đồng dân cư bầu, cử người đại diện, ban quản lý theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng trái phép, không phép. Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo,… góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng đi vào nền nếp, phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Tiến Lên