Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho công chức, viên chức
Ngày đăng: 06/07/2023
Ngày 05/7/2023, tại trụ sở, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2023.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu kiến thức về chuyển đổi số qua 04 chuyên đề: 1/ Cập nhật thông tin chung về công tác chuyển đổi số: chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số năm 2023; các giải pháp của Chính phủ, bộ, ngành để đẩy mạnh chuyển đổi số; kinh nghiệm, kết quả của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác chuyển đổi số hiện nay; 2/ Vai trò dữ liệu lớn trong công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong việc xây dựng tạo lập dữ liệu của Bộ Nội vụ; 3/ Kết quả triển khai chương trình, nhiệm vụ, chuyển đổi số của Bộ Nội vụ trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới đảm bảo mục tiêu yêu cầu; 4/ Hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thông dụng phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ (cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ; tạo mã Qrcod...).

https://moha.gov.vn/DATA/2023/07/khanh_bcv-14_44_43_677.jpg

Báo cáo viên Nguyễn Trọng Khánh, Trưởng phòng Hạ tầng và dữ liệu số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt kiến thức chuyển đổi số tại Lớp bồi dưỡng

Các chuyên đề đã tập trung vào những nội dung hết sức thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ về tăng cường công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Tại Lớp bồi dưỡng các học viên và chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đã được triển khai đồng bộ, bám sát Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Cán sự đảng Bộ, các kế hoạch chuyển đổi đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt hằng năm, thực hiện có hiệu quả bước đầu, chú trọng yếu tố con người, thể chế và công nghệ, lấy việc xây dựng dữ liệu và kết nối làm mục tiêu trước mắt. Bộ Nội vụ đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Nội vụ về sự cần thiết của chuyển đổi số; đề xuất sáng kiến, giải pháp và tuyên dương các gương sáng điển hình trong chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

 

 Ngân Anh