Công bố thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 04/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 10 di sản của các tỉnh Bình Phước, Bình Định, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Vĩnh Long....