Hội nghị về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 15/3/2021, tại Trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra Hội nghị tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban…...