Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng: 28/03/2024
Ngày 27/3/2024, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tham dự cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của cộng đồng nhân sỹ, trí thức, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô thời gian vừa qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng nhân sỹ, trí thức, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội

.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tham dự cuộc gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định đây là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của nhân sỹ, trí thức, sự đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, những năm qua, đồng bào tôn giáo đã đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hà Nội thể hiện qua việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Qua đó, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các chủ trương về việc vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô Hà Nội và của đất nước.

Ly Nguyễn