Dự thảo 2 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực TNTG
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc sửa đổi, bố sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian qua Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ ngành liên quan soạn thảo, hoàn thiện các dự thảo Nghị định.

Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ đăng tải toàn văn dự thảo 2 Nghị định kèm dự thảo Tờ trình trong file đính kèm.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư ttttbantongiao@chinhphu.vn

Công văn gửi Cổng thông tin điện tử
Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Dự thảo 2 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Phụ lục biểu mẫu
Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Tờ trình Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
Ngày đăng :01/06/2022