Phỏng vấn ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 18/11/2016, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua với 09 chương, 8 mục, 68 điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Phóng viên Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ đã có…...