Bộ Nội vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 27/07/2020
Ngày 27/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3722/CV-BCĐ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện như sau:

1. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch; chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

2. Thống kê đầy đủ các công chức, viên chức, người lao động đã đến Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi từ 20/7/2020 đến nay; công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc với những người đã từng đến hoặc sinh sống ở Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 20/7/2020 đến nay;

3. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị yêu cầu công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc với những người đã đến Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19;

Danh sách công chức, viên chức, người lao động nêu tại Khoản 2 đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trước 11h00 ngày 28/7/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

PV