LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 18/6/2022)
Đ/c Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban...