Chức sắc, chức việc Hồi giáo tỉnh An Giang tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
Ngày đăng: 14/05/2024
Ngày 13/5/2024, tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, 100 chức sắc, chức việc Hồi giáo đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng khóa 4/2024 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức.

Trong 04 ngày, chức sắc, chức việc được nghiên cứu, nắm chắc 09 chuyên đề: quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam và biện pháp phòng, chống của Đảng, Nhà nước ta; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

Ở An Giang hiện nay có gần 17.000 người Chăm là tín đồ Hồi giáo (Islam), sinh hoạt tôn giáo ở 12 thánh đường, 16 tiểu thánh đường. Người Chăm theo đạo sống quần tụ hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau theo từng xóm, mỗi xóm đều có thánh đường và có 01 vị giáo cả đứng đầu. Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, đồng bào Chăm Islam ở An Giang luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động, tăng cường giao lưu thắt chặt khối đại đoàn kết, huy động các nguồn lực chăm lo tốt công tác xã hội - từ thiện, cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia các lớp phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội…

https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240513/images/2-(68).jpg

Ông Raccarigia, Trưởng ban Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang chia sẻ: Chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh quan tâm đến dân tộc Chăm, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc. Qua lớp bồi dưỡng, nhận thức về quốc phòng và an ninh của các chức sắc, chức việc được nâng lên, xác định tốt trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh An Giang cũng đã mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc, chức việc Cao Đài Tây Ninh tỉnh.

Vũ Minh Trang