Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc của Hồi giáo tại tỉnh An Giang
Ngày đăng: 27/04/2024
Ngày 25/4/2024, tại thành phố Long Xuyên, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 100 chức sắc, chức việc Hồi giáo (Islam) trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được triển khai, tuyên truyền, phổ biến 02 chuyên đề: cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua lớp tuyên truyền giúp chức sắc, chức việc Hồi giáo (Islam) trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó, vận dụng vào các chương trình hoạt động đạo sự, đảm bảo theo quy định của pháp luật góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp.

Tiến Lên