Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ về tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 04/06/2024
Hiện nay, Hà Nam có 03 tôn giáo được công nhận và đang hoạt động ổn định: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành với 790 cơ sở thờ tự và hơn 3.000 cơ sở tín ngưỡng. Trên địa bàn toàn tỉnh có 170 chức sắc, 535 nhà tu hành, 296.788 tín đồ, chiếm khoảng 34% dân số. Trong đó, Phật giáo có 546 chùa, 101 chức sắc, 376 nhà tu hành, 187.795 tín đồ, chiếm hơn 20% dân số; Công giáo có 231 nhà thờ, 12 nhà nguyện, 67 chức sắc, 159 nhà tu hành, 108.278 tín đồ, chiếm khoảng 12% dân số; Tin Lành có 01 nhà thờ, 02 chức sắc, 09 chức việc, gần 200 tín đồ, chiếm khoảng 0,03% dân số. Những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tín đồ và Nhân dân. Các tổ chức, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chú trọng việc củng cố cơ sở vật chất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng. Hoạt động thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, xây dựng sửa chữa các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo quy định.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Sau hơn 06 năm Luật và các quy định khác về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tỉnh Hà Nam triển khai, thực hiện có hiệu quả đã đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cá nhân và cơ sở tín ngưỡng được thuận lợi. Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước. Nguồn lực của tổ chức tôn giáo, cá nhân tôn giáo đóng góp cho xã hội ngày càng được phát huy. Khối đoàn kết đồng bào tôn giáo được củng cố trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã có sự thay đổi, điển hình là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, tại tỉnh vẫn còn một số hoạt động phát sinh của các tổ chức tôn giáo; hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới như: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp luân công, Hoàng thiên long, Loang hoa di lặc, pháp môn Diệu âm, Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam; hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

Trước tình hình trên, tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021-2026” nhằm giúp cho cán bộ làm công tác tôn giáo và đại diện/thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh nắm được những nội dung mới trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những thông tin mới nhất về tình hình tôn giáo hiện nay; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo. Năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức 04 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó có 03 lớp cho 660 công chức cấp xã, 01 lớp cho công chức cấp tỉnh, huyện. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 350 chức sắc, nhà tu hành Phật giáo tại 03 hạ trường chùa Bầu, chùa Bút Thượng, chùa Tế Xuyên; tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 200 người đại diện, thành viên ban quản lý của các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 100 hội viên là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn và ban chủ nhiệm câu lạc bộ tôn giáo; cử báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 300 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Kim Bảng và thị xã Duy Tiên.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Thanh Liêm

Năm 2024, thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021-2026” và Quyết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 95), Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 16/KH-SNV tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và Kế hoạch số 17/KH-SNV tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã với thời gian tổ chức trong quý II.

Người đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng huyện Bình Lục tham dự Hội nghị

Tháng 5/2024, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã phối hợp với 05 ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân, huyện Thanh Liêm, huyện Kim Bảng, thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 580 người đại diện, thành viên ban quản lý của 1.200 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho 630 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã gồm phó chủ tịch ủy ban nhân dân, công chức văn hóa - xã hội - tôn giáo, chủ tịch các hội, đoàn thể.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Lý Nhân

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Kim Bảng

Tại các hội nghị đã triển khai chuyên đề Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo do ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam truyền đạt với 03 nội dung khái quát một số nội dung về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ; chuyên đề Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp do bà Phạm Thị Thoa, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Hà Nam truyền đạt; chuyên đề Hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng; thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn treo Quốc kỳ tại lễ hội do bà Cao Thị Hương Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam truyền đạt.

Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ

Bà Phạm Thị Thoa, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Hà Nam truyền tải chuyên đề tại Hội nghị

Bà Cao Thị Hương Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam truyền tải chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua các hội nghị giúp đại biểu, học viên nắm chắc chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức xã trong chất lượng tham mưu, vận dụng linh hoạt giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giúp người đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý các cơ sở tín ngưỡng góp phần giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương, đưa công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phòng Tín ngưỡng, Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam