Quan tâm xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày đăng: 15/03/2024
Lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho các cán bộ huyện Quế Sơn
Thực hiện Công văn số 627/BNV-TGCP của Bộ Nội vụ, ngày 02/02/2024 về việc quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, ngày 14/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn đề nghị Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hai là, ưu tiên tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thi hành công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Ba là, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”; Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng; Quyết định số 75/QĐBNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt đối với cán bộ, công chức cấp xã; nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về tín ngưỡng, tôn giáo.

Minh Lan