Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024
Ngày đăng: 14/06/2024
Đại biểu tham dự Hội nghị
Ngày 14/6/2024, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho 110 đại biểu là thành viên Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai, phổ biến chuyên đề về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và chuyên đề về Cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội.

Báo cáo viên triển khai các chuyên đề

Thông qua Hội nghị giúp Ban Quản lý và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo sự thống nhất trong cách quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó, vận dụng vào thực tế công tác quản lý cơ sở tín ngưỡng tại các địa phương được hiệu quả và đi vào nền nếp.

Được biết, toàn tỉnh An Giang hiện nay có 266 cơ sở tín ngưỡng được công nhận, trong đó có 11 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích cấp quốc gia và 36 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Tiến Lên