Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hải Phòng nội dung liên quan đến công tác tôn giáo
Ngày đăng: 21/09/2023
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã trả lời cử tri thành phố Hải Phòng nội dung về rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Cử tri cũng mong muốn Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; có chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trả lời cử tri, Bộ Nội vụ thông tin, việc rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Bộ triển khai từ năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thuận lợi, tích cực cũng như bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các bước xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP nhằm giải quyết một số bất cập, vướng mắc. Việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP và xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã được trình lên Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình soạn thảo còn ý kiến khác nhau nên Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ cân nhắc ban hành vào thời điểm thích hợp.

Đối với chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) đã có thay đổi nên trong lộ trình thực hiện chính sách cải cách tiền lương, sẽ không có chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Đối với việc thực hiện chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định. Do đó, khi xét thấy cần thiết, UBND thành phố Hải Phòng có thể xây dựng đề án trình HĐND thành phố thông qua và ban hành nghị quyết về việc thực hiện chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hồng Lương