Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Ngày đăng: 13/09/2023
Ngày 12/9/2023, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp xã các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ nhất cho cán bộ, công chức cấp xã được triển khai theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp thu một số chuyên đề như: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đặt ra; công tác đấu tranh, xử lý việc vi phạm về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội liên quan đến tôn giáo trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước về xây dựng liên quan đến tôn giáo; thực trạng và giải pháp; những vấn đề cơ bản và kỹ năng xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại cơ sở gắn với việc giải quyết các vụ việc phát sinh; thực trạng, cách giải quyết và bài học kinh nghiệm...

Trong quá trình diễn ra lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức dành nhiều thời gian để giảng viên và học viên trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại cơ sở, về an ninh mạng và các vụ việc phát sinh về đất đai, xây dựng, an ninh trật tự liên quan đến tôn giáo... qua đó nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác tôn giáo, góp phần hỗ trợ giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Huệ Hoàng