Kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình thương lượng xây dựng Công ước Luật Biển năm 1982 và có nhiều nỗ lực trong việc thực thi Công ước....