Kế hoạch Tiếp công dân của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày 11/5/2022 Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ ký văn bản số 571/KH-TGCP ban hành Kế hoạch Tiếp công dân của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ....