Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng
Ngày 29/01/2021 Bộ Nội vụ ra Công văn Số 416/BNV-TGCP gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng. Toàn văn Công văn như sau:...