Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2018
Tạp chí Công tác Tôn giáo ra đời tính đến nay đã tròn 14 năm. Tạp chí Công tác tôn giáo là một ấn phẩm báo chí của Ban Tôn giáo Chính phủ và là một trong những cơ quan báo chí chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ…...