Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho tăng, ni, phật tử thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2024
Ngày đăng: 04/04/2024
Trong 02 ngày 02-03/4/2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 200 học viên là tăng, ni, phật tử trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Tại Lớp phổ biến, các học viên được phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh với các chuyên đề cụ thể như: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; một số nội dung chủ yếu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho tăng, ni, phật tử trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2024 là lớp đầu tiên được tổ chức. Thông qua nội dung của lớp học, các học viên được trang bị kiến thức về quốc phòng - an ninh trên địa bàn để các tăng, ni, phật tử làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy sức mạnh của tăng, ni, phật tử trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, với tinh thần “vừa tu, học, vừa chung tay xây dựng quê hương đất nước” ngày càng văn minh giàu đẹp, hướng đến tôn chỉ, mục đích “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Ly Nguyễn