Hội nghị giao ban công tác quý I/2024 của Bộ Nội vụ
Ngày đăng: 04/04/2024
Ngày 02/4/2024, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2024, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết trong quý I/2024, mặc dù khối lượng công việc lớn, song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, cùng nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thành 214 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã và đang triển khai, nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của một số nhiệm vụ còn chậm; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ trưởng các đơn vị khẳng định sẽ tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 4/2024 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao kết quả công tác quý I/2024 mà các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã đạt được. Đối với nhiệm vụ trong tháng 4 và quý II/2024, bên cạnh các nhiệm vụ đề ra trong dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt trong toàn thể đơn vị về tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm, tập trung cao độ, sát sao, chủ động tham mưu, nỗ lực thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: 

Một là, ưu tiên trọng tâm cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý II/2024; có đề cương truyền thông phù hợp với từng giai đoạn; chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ chính sách tiền lương.

Hai là, Vụ Chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông báo kết luận số 3243/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ Về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chủ động phối hợp các bộ, ngành tổ chức thẩm định hồ sơ Đề án của các địa phương, tránh dồn vào cùng một thời điểm. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện.

Ba là, về thể chế, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) để hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Chủ động tham mưu xây dựng 04 hồ sơ, báo cáo đề nghị xây dựng luật theo kế hoạch đề ra; chủ động bám sát các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Nghị định; Bộ trưởng ban hành 09 Thông tư.

Bốn là, chủ trì, chuẩn bị tốt chất lượng báo cáo giải trình trước Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đơn vị sự nghiệp, về sắp xếp đơn vị sự nghiệp của các bộ, ngành. Tổng hợp kết quả của Đề án vị trí việc làm.

Năm là, giao Vụ Cải cách Hành chính tập trung hoàn thành Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, làm cơ sở tổ chức Hội nghị công bố trong tháng 4/2024.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp phát động phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025” và  “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Đánh giá việc tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của tất cả Cụm thi đua.

Sáu là, chủ động chuẩn bị kĩ lưỡng, đầy đủ, toàn diện nội dung để chuẩn bị tài liệu báo cáo, giải trình, phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV và Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bảy là, thực hiện bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Bộ; cân nhắc kiện toàn cấp phó ở một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Tám là, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã điều chỉnh, kiên quyết tránh chồng chéo.

Chín là, Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. 

Mười là, chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch.

Mười một là, về công tác chuyển đổi số, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung 09 cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ để kết nối, tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC). Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ tiếp tục làm việc và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cập nhật và đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng - đủ - sạch - sống. Công đoàn và Thanh niên Bộ phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số. Giao Trung tâm Thông tin lập báo cáo chương trình chi tiết, cụ thể cho chương trình chuyển đổi số trong tháng 4, đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Nguyễn Lê