Nhìn lại hành trình 20 năm Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam bảo tồn di sản
Trong 20 năm qua, 16 dự án bảo vệ di sản tại Việt Nam đã được hưởng lợi từ Quỹ AFCP (Hoa Kỳ) với sự hỗ trợ tài chính là hơn 1,2 triệu USD; trong đó có 5 di tích, 2 di sản văn hóa phi vật thể....