Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy năm 2020
Ngày đăng: 17/12/2020
Ngày 31/12/2019, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ký Quyết định số 499/QĐ-TGCP về việc chỉ định đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ bảo trì thang máy năm 2020.

Quyết định căn cứ trên Tờ trình của Văn phòng Ban ngày 27/12/2019 và các quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm công.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và báo giá của ba đơn vị tham gia đấu thầu là Công ty Cổ phần Thang máy và thiết bị Bảo An, Công ty TNHH Thang máy và thiết bị Tín Phát và Công ty Cổ phần Thang máy IMS Việt Nam, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã chọn, chỉ định Công ty Cổ phần Thang máy IMS là đơn vị trúng thầu vì đáp ứng được yêu cầu năng lực và mức chi phí thấp nhất trong ba đơn vị.

Công ty Cổ phần Thang máy IMS được chọn, chỉ định là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho Ban Tôn giáo Chính phủ theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định; thời gian hiệu lực hợp đồng từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020; tổng giá trị ký kết là 31.680.000 đồng (theo báo giá của đơn vị cung cấp).

Kinh phí thực hiện hợp đồng được trich từ kinh phí tự chủ năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

 

PV