Tỉnh Kon Tum chú trọng xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 03/04/2024
Lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức chuyên trách tham mưu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới của đất nước có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo) với hơn 215 nghìn tín đồ (trong đó hơn 167 nghìn tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số), chiếm hơn 40% dân số toàn tỉnh.

Nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Văn bản số 627/TGCP ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ về quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1079/UBND-NC ngày 01/4/2024 về quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Công văn gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.

Trong Công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ hai, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và có kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lâu dài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa bàn các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1092/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt, đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ tư, tạo môi trường làm việc thân thiện thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm; có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức học tập, áp dụng kiến thức mới, khuyến khích tư tưởng đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ năm, trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo theo quy định.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum, năm 2023

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Nội vụ:

Một là, tiếp tục tham mưu việc kiện toàn, củng cố việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; chú trọng, ưu tiên tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp; thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về làm công tác tôn giáo.

Hai là, chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp; chú trọng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã; đặc biệt là các xã có tình hình tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp.

Ba là, triển khai thực hiện, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”. Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt, đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Bốn là, quan tâm, tạo điều kiện cử công chức trực tiếp tham mưu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị về tín ngưỡng, tôn giáo do Trung ương tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, kịp thời tham mưu việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực, quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáu là, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ đạo này. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo theo quy định.

Hữu Hưng