Ra mắt mô hình vận động tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Tây Ninh
Ngày đăng: 07/05/2024
Các thành viên mô hình thi đua ra mắt tại Hội nghị
Ngày 05/5/2024, tại thánh thất họ đạo Cao Đài xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, diễn ra Hội nghị ra mắt mô hình điểm “Phát huy vai trò của Ban Cai quản họ đạo Cao Đài trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành pháp luật và tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024.

Mô hình nhằm phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên vận động đồng bào tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào do mặt trận Tổ quốc phát động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240505/images/57781714879329_mo-hinh-02-jpg.jpg

Các hoạt động chính của mô hình thi đua gồm các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng lực lượng nòng cốt; công tác vận động thực hiện cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh; công tác vận động đoàn kết; công tác an sinh xã hội…, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Tây Ninh đã phổ biến, quán triệt một số nội dung liên quan đến quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Minh Lan