Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ Tổng kết hành đạo năm 2017
Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh Giáo sư Thái Thọ Thanh, cùng các vị chức sắc trong Ban Đại diện đã long trọng tổ chức lễ Tổng kết hành đạo năm 2017 (Niên đạo thứ 92) và đề ra phương hướng hành đạo năm 2018 (Niên…...