Danh mục các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 17/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ ban hành danh mục các tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua (tính đến tháng 12/2020, có danh mục kèm theo).

Bộ Nội vụ trân trọng gửi danh mục này tới các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất trong việc thực hiện các nội dung có liên quan./.

Công văn
Danh mục đính kèm
Ngày đăng :30/12/2020