Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam
Ngày 22/1/2021, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiếp đoàn Hội đồng Quản trị Tổng hội Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam do Mục sư Chủ tịch Trần Quốc Bảo làm trường đoàn…...