Quản lý, sử dụng "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"
Ban chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam" đã quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

Quỹ do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trong đó, tập trung ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

Tiếp nhận Quỹ

Nguồn tiếp nhận (gồm tiền và hiện vật) do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ và các khoản ủng hộ, đóng góp hợp pháp khác (nếu có).

Hình thức tiếp nhận như sau: Đối với hình thức chuyển khoản: Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ chuyển tiền vào tài khoản sau: Quỹ vì biển, đảo Việt Nam; số tài khoản: 3761.0.9092.24491059; tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ chuyển khoản bằng ngoại tệ, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quy đổi ra tiền VND để đưa vào tài khoản Quỹ tại thời điểm tiếp nhận.

Với hình thức giao trực tiếp, địa điểm tiếp nhận tại 3 khu vực: Miền Bắc (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, số 38 đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng); Miền Trung (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa); Miền Nam (Phòng Hậu cần - Hành chính phía Nam, Quân chủng Hải quân, số 1A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp cho các đối tượng có tên cụ thể, Cơ quan Chuyên trách Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao cho đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.

Sử dụng Quỹ

Quỹ được sử dụng chi hỗ trợ các chương trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ mua sắm vật chất hậu cần, bảo đảm tăng gia sản xuất; hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách đối với quân, dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc...

 

Nguồn: baochinhphu.vn