Nghiệm thu chính thức Đề án dự báo một số xu hướng vận động của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030
Ngày 2/12, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị Nghiệm thu chính thức Đề án “Dự báo một số xu hướng vận động của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030: Những vấn đề đặt ra trong công tác tôn giáo” do TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm Chủ nhiệm.

TS. Bùi Thanh Hà, Ban Nghiên cứu Chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

TS. Bùi Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Xu hướng vận động của tôn giáo là một hiện tượng diễn ra thường xuyên trong đời sống tôn giáo thế giới cũng như ở Việt Nam, từ cấu trúc bên trong đến hoạt động bên ngoài. Sự vận động của tôn giáo phản ánh tác động của thực tiễn đời sống xã hội đối với tôn giáo đó. Vì thế, việc nhận diện xu hướng vận động của tôn giáo, từ đó tìm ra nguyên nhân tác động và đề xuất cách thức ứng xử phù hợp, là rất cần thiết.

TS. Lê Thị Liên, Chủ nhiệm Đề án phát biểu

Trong giai đoạn 2020-2030, xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển cách mạng khoa học 4.0 gây ảnh hưởng đến xu hướng vận động của tôn giáo, nhất là các tôn giáo mang tính quốc tế, từ đó tác động không ít đến chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế - xã hội của đất nước. Từ tình hình đó, Đề án đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến xu hướng vận động của các tôn giáo ở Việt Nam; cấu trúc bên trong của các tổ chức tôn giáo và xu hướng hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2020-2030.

TS. Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phản biện 2 phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn của Đề án đã chỉ rõ các nhóm xu hướng vận động của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam liên quan đến tín đồ; đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo; hệ thống tổ chức và cơ cấu hành chính đạo; hoạt động tôn giáo và hoạt động xã hội của các tôn giáo cũng như các giải pháp công tác, kiến nghị cụ thể cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trước các xu hướng vận động của các tổ chức tôn giáo.

Đề án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Nguyên Hải – Vi Anh