Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ

1. TRƯỞNG BAN

 

 Họ và tên: Vũ Hoài Bắc

 Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1970

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 Ngày vào Đảng: 16/5/2002

 Ngày chính thức: 16/5/2003

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ:

      + Cử nhân

      + Lý luận chính trị: Cao cấp

      + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 Họ và tên: Trần Thị Minh Nga

 Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1973

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Phường  Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 Ngày vào Đảng: 02/9/1996

 Ngày chính thức: 02/9/1997

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ:

      + Cử nhân Luật

      + Thạc sỹ Quản lý Hành chính công

      + Lý luận Chính trị: Cao cấp

      + Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

      + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức

 Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1965

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

 Ngày vào Đảng: 29/6/1987

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ:

      + Cử nhân Luật

      + Cử nhân Kinh tế

      + Lý luận Chính trị: Cao cấp

      + Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

      + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

4. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng

 Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1969

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 Ngày vào Đảng: 22/9/1996

 Trình độ văn hóa: 12/12

 Trình độ:

      + Cử nhân trinh sát an ninh

      + Lý luận Chính trị: Cao cấp

      + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1