Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ

1. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ và tên: Trần Thị Minh Nga

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường  Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào Đảng: 02/9/1996

Ngày chính thức: 02/9/1997

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ:

+ Cử nhân Luật

+ Thạc sỹ Quản lý Hành chính công

+ Lý luận Chính trị: Cao cấp

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức

Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Ngày vào Đảng: 29/6/1987

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ:

+ Cử nhân Luật

+ Cử nhân Kinh tế

+ Lý luận Chính trị: Cao cấp

+ Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng

Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngày vào Đảng: 22/9/1996

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ:

+ Cử nhân trinh sát an ninh

+ Lý luận Chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1