Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang
1. Lịch sử hình thành Ban Tôn giáo giai đoạn 1990 - Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang được thành lập từ năm 1992 trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa, Xã hội kiêm Trưởng Ban Tôn giáo với tên gọi là Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang giai đoạn này Ban Tôn giáo có 02 biên chế: 01 Phó Trưởng ban và 01 chuyên viên. Tiền Giang có 9 huyện, thành phố, thị xã. Mỗi huyện có 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác tôn giáo.

2. Tình hình tổ chức bộ máy sau khi có Nghị định số 22/2004/NĐ – CP và thông tư 25/TT- BNV.

Sau khi Nghị định 22/2004/NĐ-CP có hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 4240/QĐ-UB ngày 13/10/2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo tại địa phương. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo tỉnh có trụ sở con dấu và tài khoản riêng với 05 biên chế: 01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban và 03 chuyên viên.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo thuộc Văn phòng UBND huyện.

- Những nơi có nhiều cơ sở thờ tự và chức sắc, tín đồ các tôn giáo có thành lập Phòng Tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, TP, TX.

- Cấp xã, phường, thị trấn bố trí Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá, xã hội kiêm phụ trách công tác tôn giáo.

3. Tình hình tổ chức bộ máy từ năm 2008 đến nay

- Thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ- CP của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đến nay Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang có 11 biên chế và 02 hợp đồng theo Nghi định 68/2000/NĐ-CP trực thuộc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiệm Trưởng Ban Tôn giáo; Tiền Giang có 11 huyện, thành phố, thị xã Phòng Nội vụ của các huyện, thị, thành bố trí cán bộ chuyên trách có nơi Phó Trưởng phòng Nội vụ phụ trách công tác tôn giáo.

Năm 2014 Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tôn giáo nghỉ hưu, thực hiện Thông tư 15/TT-BNV/2014 Sở Nội vụ phân công 01 Phó Giám đốc phụ trách tôn giáo chưa có Trưởng Ban.

Qua mỗi giai đoạn hình thành và phát triển cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo từ Trung ương đến địa phương có nhiều thay đổi chưa ổn định cán bộ làm công tác tôn giáo cũng chưa an tâm công tác luân chuyển sang các ngành khác từ đó đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ngày một thiếu, chưa ngang tầm với các nhiệm vụ được giao./.

Bùi Thị Mai