Lãnh đạo các Vụ, Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ

 

1. Vụ Công giáo      

 

 

Vụ trưởng

Lê Minh Khánh

 

Phó Vụ trưởng 

Đào Thị Đượm

 

   
2. Vụ Phật giáo      
     

Vụ trưởng

 Nguyễn Phúc Nguyên

     
3. Vụ Tin Lành      
   

Vụ trưởng

Thiều Thị Hương

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Ngọc Bảo

   
4. Vụ Cao Đài      
   
       

Vụ trưởng

Đinh Quang Tiến

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Phong Thịnh

   
5. Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác    
     

Vụ trưởng 

Trần Thị Minh Thu

     
6. Vụ Quan hệ Quốc tế      
     
 

Phó Vụ trưởng

Ngô Thị Xuân Lan

   
7. Vụ Pháp chế Thanh tra      
   

Vụ trưởng

Nguyễn Thị Định

Phó Vụ trưởng

Phạm Văn Thuận

   
8. Vụ Tổ chức cán bộ      
   

Vụ trưởng

Cát Ngọc Trình

Phó Vụ trưởng

Trần Thị Huyền

   
9. Văn phòng      
 

Chánh Văn phòng

   Nguyễn Văn Long  

Phó Chánh Văn phòng

   Ngô Minh        

Phó Chánh Văn phòng

        Lê Trung Kiên

 
10. Vụ Công tác tôn giáo phía Nam  
     

Vụ trưởng

Trà Quang Thanh

     
11. Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo  
   

Viện trưởng

Lê Thị Liên

Phó Viện trưởng

Nguyễn Đức Dũng

   
12. Tạp chí Công tác tôn giáo  
     
 

Phó Tổng Biên tập

Dương Thị Thúy Thịnh

   
13. Trung tâm Thông tin      
   

Giám đốc

Ngô Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Tiến

   
14. Nhà xuất bản Tôn giáo      
   

Giám đốc

Nguyễn Hữu Có

Phó Tổng Biên tập

Lê Hồng Sơn