Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2021
Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
Ngày 6/1/2021, Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2021. Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; các thành viên trong Hội đồng Khoa học và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học đã báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục triển khai hoạt động khoa học, công nghệ theo đúng kế hoạch, đảm bảo tốt các yêu cầu về nội dung và tiến độ. Về cơ bản, việc triển khai các đề án, dự án, đề tài đã bám sát và phục vụ kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Cụ thể, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thực hiện 15 nhiệm vụ khoa học - công nghệ, trong đó: 01 đề án, 01 dự án do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao và 01 Chuyên đề phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; 02 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ; 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 07 dự án, đề tài cấp cơ sở.

Tiến sĩ Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo tình hình hoạt động khoa học, công nghệ trong năm 2020

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các dự án, đề án, đề tài, khiến một số nhiệm vụ phải gia hạn thời gian để thực hiện.

Năm 2021, Hội đồng Khoa học tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học trên cơ sở bám sát, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; bám sát Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 và Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả hoạt động khoa học công nghệ trong năm 2020: công tác khoa học có sự chuyển biến tích cực; chất lượng của các đề tài được cải thiện; đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học tham gia các đề tài, dự án có sự mở rộng; các đề tài, dự án về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng đề nghị Hội đồng Khoa học tiếp thu các ý kiến đóng góp, các đề xuất kiến nghị của các Chủ nhiệm đề tài; tiếp tục mở rộng đội ngũ tham gia công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao sự chặt chẽ trong quá trình xét chọn đề tài; cơ cấu và hoàn thiện lại đội ngũ Hội đồng Khoa học; tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong việc thực hiện các đề tài, dự án; các Ban Chủ nhiệm cần nỗ lực hơn nữa khi thực hiện các đề tài, đồng thời chắt lọc thông tin để phục vụ cho công tác đăng tải các đề tài, dự án khoa học lên Tạp chí và Trang thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nguyên Hải