Ban Tôn giáo Chính phủ họp xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 162/2017/NĐ-CP
Ngày 26/11, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức họp về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, sau 03 năm triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162, qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác triển khai phối hợp cùng với sở, ban, ngành các địa phương, Nghị định 162 cũng đã bộc lộ những bất cập cần có sự sửa đổi, bổ sung để vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hoạt động cho các tổ chức tôn giáo được được công nhận theo đúng tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo và quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp đã công bố Quyết định số 1202/QĐ-BNV ngày 21/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162, trong đó thành viên của Ban soạn thảo gồm có 16 thành viên do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng Ban soạn thảo, và thành viên Tổ biên tập gồm có 24 thành viên do ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm Tổ trưởng.

Bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu

Tại cuộc họp, Ban soạn thảo đưa ra lộ trình dự kiến thực hiện xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, trong đó bao gồm các nội dung: tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định theo quy định tại khoản 2 Điều 90 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Điều 26,27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; thu thập các tài liệu, văn bản, quy định của pháp luật và các thông tin cần thiết về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phục vụ cho việc xây dựng Nghị định sửa đổi. Bên cạnh đó, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập kiến nghị một số vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 162 để đưa vào Nghị định sửa đổi.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban soạn thảo phát biểu

Nguyên Hải