Gần 700 ngôn ngữ đã có bản dịch Kinh Thánh hoàn chỉnh
Số liệu mới nhất từ hội ​​Dịch giả Kinh thánh Wycliffe, Kinh Thánh đã được dịch một cách hoàn chỉnh sang 698 ngôn ngữ, tăng từ 683 vào năm 2018....