Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 29/01/2021 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra Công văn số 02/TGCP-TCT về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung Công văn trong file đính kèm....