Phát huy nguồn lực tôn giáo ở tỉnh Long An hiện nay
Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 188 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố. Đây là địa phương có đông đồng bào theo các tôn giáo, trong đó có 10 tôn giáo[1]được Nhà nước công nhận và cấp…...