Lịch công tác tuần (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)
Đồng chí Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

23/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ Tin lành về chương trình công tác năm 2021

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban chủ trì họp triển khai Đề án về dân tộc tôn giáo

Thứ Tư

24/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

25/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Vụ QHQT về chương trình công tác năm 2021

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

26/02

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BNV

- Đ/c Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban làm việc với Tạp chí CTTG về chương trình công tác năm 2021

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc tại BTGCP

- Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan