Lãnh đạo các Vụ, Đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ

1. Vụ Công giáo    

   http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image004.jpg                        http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/msduom.jpg

Vụ trưởng                                                           Phó Vụ trưởng

Lê Minh Khánh                                                 Đào Thị Đượm

2. Vụ Phật giáo             

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/a%20nguyen.jpg

 Vụ trưởng

Nguyễn Phúc Nguyên

3. Vụ Tin lành 

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image005.jpg                               http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/bao.jpg

Vụ trưởng                                                       Phó Vụ trưởng

 Thiều Thị Hương                                        Nguyễn Ngọc Bảo

4. Vụ Cao đài

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image008.jpg                               http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/mrthinh.jpg

Vụ trưởng                                                                Phó Vụ trưởng

Đinh Quang Tiến                                                 Nguyễn Phong Thịnh

5. Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image010.jpg

Vụ trưởng

Trần Thị Minh Thu

6. Vụ Quan hệ quốc tế

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image013.jpg

Phó Vụ trưởng

Ngô Thị Xuân Lan

       

7. Vụ Pháp chế - Thanh tra

   

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/c%20%c4%91inh%202t(1).jpg                   http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image011(1).png

Vụ trưởng                                                        Phó Vụ trưởng

Nguyễn Thị Định                                             Phạm Văn Thuận

8. Vụ Tổ chức cán bộ

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image019(1).jpg                   http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/mrs_%20huy%e1%bb%81n%20tccb.jpg

 Vụ trưởng                                                 Phó Vụ trưởng

Cát Ngọc Trình                                          Trần Thị Huyền

9. Văn phòng

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/4x6.jpg       http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/ng%c3%b4%20minh(1).jpg       http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/mr_%20ki%c3%aan(1).jpg

Chánh Văn phòng                       Phó Chánh Văn phòng                      Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Văn Long                         Ngô Minh                                       Lê Trung Kiên

10. Vụ Công tác tôn giáo phía Nam

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/anhthanh.jpg

Vụ trưởng

Trà Quang Thanh

11. Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo

   

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image020.jpg              http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/mr%20d%c5%a9ng.jpg

Viện trưởng                                     Phó Viện trưởng

Lê Thị Liên                                    Nguyễn Đức Dũng

12. Tạp chí Công tác Tôn giáo

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/thinhtc.png

   

Phó Tổng Biên tập

Dương Thị Thúy Thịnh    

13. Trung tâm Thông tin

   http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image022.jpg                http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/anhtien(1).jpg

   Giám đốc                                      Phó Giám đốc

Ngô Mạnh Hùng                            Nguyễn Văn Tiến

14. Nhà Xuất bản Tôn giáo

http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/image024.jpg                   http://btgcp.gov.vn/uploads/resources/admin/images/a%20son.jpg

         Giám đốc                                          Phó Tổng Biên tập

     Nguyễn Hữu Có                                    Lê Hồng Sơn