Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và thành viên Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017-2021
Căn cứ Điều 24 và khoản 2, Điều 32 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 28/8/2018, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn số 892/TGCP-TL chấp thuận Hiến chương sửa đổi và thành viên Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017-2021 (bổ sung) của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Nội dung: chấp thuận 06 thành viên Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 35 (2017-2021) theo văn bản đăng ký bổ sung của Hội thánh; chấp thuận các nội dung sửa đổi trong Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) theo văn bản đăng ký của Hội thánh; chấp thuận bản Nội quy, giáo luật, kỷ luật của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

Nội dung chấp thuận, danh sách thành viên (bổ sung) Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) nhiệm kỳ 35 (2017-2021) và Hiến chương được đính kèm sau đây:

Tải về.

Danh sách.

Hiến chương.