Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Thái Nguyên
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 03 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, với 116 chức sắc, 1.709 chức việc, 133.853 tín đồ (Phật giáo: 96.400; Công giáo: 30.700; Tin Lành: 6.753).

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân dịp Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Những năm qua, sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đã góp phần đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra đúng quy định pháp luật và tạo thuận lợi cho chức sắc, tín đồ.

Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) Thái Nguyên đã tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong các kế hoạch, chương trình, đề án, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương. Các năm gần đây, UBND tỉnh đều có Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể và được các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật cũng được các cơ quan liên quan thực hiện thường xuyên tới các tôn giáo và cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng tới các nội dung về công tác tôn giáo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo;…

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương, cho gần 1.000 lượt người tham gia; phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tới cán bộ, công chức làm công tác này tại các cấp và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong toàn tỉnh. 

Để nâng cao chất lượng phục vụ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, tỉnh đã thực hiện kiểm tra tại một số đơn vị cấp huyện; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy, chính quyền đã tổ chức gặp họp mặt các tổ chức, cá nhân tôn giáo để kịp thời nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của tổ chức tôn giáo trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 144/195 cơ sở Phật giáo và 45/54 cơ sở Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số công trình tôn giáo mới xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng đã đem lại khởi sắc trong đời sống tôn giáo. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng đang lấy ý kiến về việc quy hoạch đất dành cho tín ngưỡng, tôn giáo của các dự án: Khu du lịch sinh thái - văn hóa Đá Thiên (thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ); quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) và một số khu đô thị tại các địa phương.

Sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền và cơ quan chức đã góp phần đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra đúng quy định pháp luật và tạo thuận lợi cho chức sắc, tín đồ. Chức sắc, tín đồ có điều kiện phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo, xây dựng cuộc sống bình yên, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội.

Từ năm 2018 đến nay, các tôn giáo đã tặng hàng nghìn suất quà trị giá hơn 4 tỷ 350 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người khuyết tật; xây dựng 13 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Bệnh viện Trưng Vương (thành phố Hồ Chí Minh) mổ mắt miễn phí cho 650 bệnh nhân nghèo; vận động cứu trợ, ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung 3 tỷ đồng…/.

 

An Luých