Xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: DUY LINH
Chiều 13/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 13/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng Bầu cử Quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Các bước lập công bố danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Theo đó, cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6/2021.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, tính đến ngày 12/7, việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh. Có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn phản ánh.

Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng lắng nghe để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

 Nguồn: https://nhandan.vn/