Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 22/01/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương ra văn bản số 169-HD/BTGTW về việc Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung văn bản Hướng dẫn trong file đính kèm.
Nội dung văn bản Hướng dẫn
Ngày đăng :26/02/2021