Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/09/2019 08:36 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
DANH MỤC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN (2016 - 2019)

TT

Tên đề án, dự án, đề tài

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm

Tình trạng

A

ĐỀ ÁN, DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ GIAO

1

Đề án “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về đạo Cao Đài và đề xuất chủ trương, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước”

QĐ số 1926/QĐ-BNV ngày 13/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2016-2018

Vụ Cao đài

Đang thực hiện

2

Dự án “Đạo Tin lành và ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với xã hội Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác đối với đạo Tin lành trong giai đoạn 2020- 2030)

QĐ số 123/QĐ-BNV ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017-2020

Vụ Tin lành

Đang thực hiện

3

Đề án “Tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài , tạo điều kiện để kiều bào được tham gia sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong nước”

QĐ số 101/QĐ-BNV ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017-2020

Viện Nghiên cứu

chính sách tôn giáo

Đang thực hiện

B

DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CẤP BỘ

1

Nghiên cứu tình hình đào tạo tiền chủng viện của Giáo hội Công giáo Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước

QĐ số 155/QĐ-TGCP ngày 17/5/2016 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2016-2017

Vụ Công giáo

Đã nghiệm thu Xếp loại: Xuất sắc

2

Điều tra thực trạng hoạt động của tổ chức Pháp tạng Phật giáo Việt Nam - Những kiến nghị và giải pháp quản lý nhà nước

QĐ số 156/QĐ-TGCP ngày 17/5/2016 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2016-2017

Vụ Tín ngưỡng

và các Tôn giáo khác

Đã nghiệm thu Xếp loại: Khá

3

Thực trạng sinh hoạt đạo tràng và các loại hình hội trong Phật giáo - Đề xuất và giải pháp

QĐ số 157/QĐ-TGCP ngày 17/5/2016 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2016-2017

Vụ Phật giáo

Chưa nghiệm thu

4

Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

QĐ số 1944/QĐ-BNV ngày 6/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017-2018

Viện Nghiên cứu

 chính sách tôn giáo

Đang thực hiện

5

Vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khơ me - Giải pháp và kiến nghị.

QĐ số 1945/QĐ-BNV ngày 6/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017-2018

Vụ Công tác tôn giáo phía Nam

Đang thực hiện

6

Khảo sát đánh giá thực trạng chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam”

QĐ số 907/QĐ-BNV ngày 30/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2018-2019

Viện Nghiên cứu

chính sách tôn giáo

Đang thực hiện

C

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

1

Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay

QĐ số 157/QĐ-BNV ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2016- 2017

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Xuất sắc

2

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài

QĐ số 158/QĐ-BNV ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2016 2017

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cao Đài, Ban Tôn giáo Chính phủ

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Khá

3

Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế

QĐ số 713/QĐ-BNV ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017- 2018

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Các Tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ

Đang thực hiện

4

Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm

QĐ số 2765/QĐ-BNV ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2017- 2018

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ

Đang thực hiện

5

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

QĐ số 14/QĐ-BNV ngày 04/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

2018- 2019

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Huy Cường, Chuyên viên chính Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ

Đang thực hiện

D

ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CẤP BAN

1

Đề án “Tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào Công giáo và Tin lành”

QĐ số 187/QĐ-TGCP ngày 13/6/2016 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2015-2018

Tạp chí Công tác tôn giáo

Đang thực hiện

2

Dự án “Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê về tôn giáo”

QĐ số 75/QĐ-TGCP ngày 23/3/2017 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2017-2018

Văn phòng Ban

Đang thực hiện

3

Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thông qua việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính”

QĐ số 208/QĐ-TGCP ngày 04/7/2017 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2017

Vụ Pháp chế - Thanh tra

Đã nghiệm thu

Xếp loại: Xuất sắc

4

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với các “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam hiện nay”

QĐ số 112/QĐ-TGCP ngày 23/4/2018 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2018 - 2019

Viện Nghiên cứu

chính sách tôn giáo

Đang thực hiện

5

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoat động và công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo Hòa Hảo - đề xuất giải pháp quản lý”

QĐ số 113/QĐ-TGCP ngày 23/4/2018 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2018 - 2019

Vụ Tín ngưỡng

và các Tôn giáo khác

Đang thực hiện

6

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam - đề xuất chủ trương, chính sách”

QĐ số 114/QĐ-TGCP ngày 23/4/2018 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2018 - 2019

Vụ Phật giáo

Đang thực hiện

7

Đề án “Xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ”

QĐ số 288/QĐ-TGCP ngày 18/9/2017 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

2018-2019

Trung tâm thông tin

Đang thực hiện

DANH MỤC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN (2016 - 2019)TT Tên đề án, dự án, đề tài Quyết định phê duyệt Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Ngôi chùa hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang
Hình ảnh Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn