Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2019 12:36 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Đổi mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

LTS: Ngày 25/3/2013, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng đã ký ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Thông tư số 01)

 

Sự ra đời của Thông tư số 01 đánh dấu một bước quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. TS. Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Cải cách hành chính Ban Tôn giáo Chính phủ đã trả lời phỏng vấn về một số nội dung liên quan đến Thông tư. Sau đây là nội dung phỏng vấn, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu với bạn đọc:

         Phóng viên: Ngày 25/3/2013, Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, vậy xin ông cho biết có bao nhiêu biểu mẫu được ban hành kèm theo thông tư này và đó là các loại biểu mẫu gì?

         TS. Bùi Thanh Hà: Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 25/3/2013 Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng đã ký ban hành Thông tư số 01. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2013. Như vậy là từ ngày 15/5/2013 các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo sẽ được sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01. Cũng theo Thông tư, hiện có 45 biểu mẫu được ban hành kèm theo bao gồm 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 35 biểu mẫu của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Các biểu mẫu đó bao gồm:

         Các biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở; Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở; Giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo; Giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể; Quyết định về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

         Các biểu mẫu của các tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng; Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm sau của cơ sở tín ngưỡng; Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng; Đăng ký sinh hoạt tôn giáo; Đăng ký hoạt động tôn giáo; Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo; Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; Đăng ký Hội đoàn tôn giáo; Đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể; Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh – khóa học…; Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành; Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo; Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; Đăng ký người vào tu; Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở; Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội; Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi; Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo; Đề nghị giảng đạo, truyền, đạo ngoài cơ sở tôn giáo; Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng; Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoạt động tôn giáo tại Việt Nam; Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài; Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam; Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

         Phóng viên: Trong quá trình sử dụng các loại biểu mẫu, các tổ chức, cá nhân có liên quan có được thay đổi các nội dung đã được ấn định trong các mẫu không?

         TS. Bùi Thanh Hà: Như chúng ta đã biết, Thông tư số 01 là thông tư pháp lý hóa cho các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 92). Nói như vậy có nghĩa là tất cả các nội dung liên quan đến thủ tục được quy định tại các điều khoản của Nghị định 92 đều được đưa vào các biểu mẫu. Những nội dung chưa được quy định tại Nghị định số 92 chỉ được đưa vào khi nội dung ấy làm sáng tỏ hơn và không ảnh hưởng hay làm thay đổi bản chất của các nội dung đã được quy định tại nghị định, chẳng hạn trong một số biểu mẫu có đưa thêm thông tin về số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ của người đại diện,…

         Đây là loại biểu mẫu được ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật và là mẫu ấn định. Tức là trong quá trình thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể lấy các biểu mẫu từ nhiều nguồn để sử dụng như từ công báo, từ internet,… và cũng có thể đánh lại các nội dung của biểu mẫu để phù hợp với yêu cầu của tổ chức mình, nhưng vì là mẫu ấn định nên không được phép thay đổi các nội dung đã được quy định trong biểu mẫu và đây chính là sự khác biệt so với các biểu mẫu năm 2005 Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp khi thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

         Phóng viên: Thưa ông, như ông nói thì Thông tư số 01 là thông tư pháp lý hóa cho Nghị định số 92, vậy các biểu mẫu kèm theo thông tư này được hiểu chính là sự cải cách về thủ tục hành chính khi thực hiện các hoạt động liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có đúng không?                 

TS. Bùi Thanh Hà: Có thể khẳng định việc ban hành Thông tư số 01 kèm theo các biểu mẫu đã pháp lý hóa theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 92 chính là sự đổi mới, cải cách lớn về thủ tục hành chính. Khi các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chỉ cần điền các thông số theo mẫu là có thể sử dụng được thay vì ngồi viết, đánh máy các mẫu đơn hay quyết định,… và việc sử dụng các mẫu này sẽ hết sức đơn giản, không tốn kém về thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Việc ban hành Thông tư kèm theo biểu mẫu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền cũng như tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có tín ngưỡng, tôn giáo trong quá trình hoạt động. Sự cải cách này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đang hoạt động tại Việt Nam.

         Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.

         Thực hiện: Nguyễn Thị Định

Đổi mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoSự ra đời của Thông tư số 01 đánh dấu một bước quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. TS. Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Cải cách hành chính Ban Tôn giáo Chính phủ đã trả
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội nghị chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng tôn giáo và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ dự và chúc mừng lễ Phục sinh năm 2013 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng thăm và làm việc tại Sơn La
Hội nghị phổ biến pháp luật cho các tổ chức tôn giáo tại miền Trung
Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt năm 2013
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Ban Quản trị Giáo hội cơ đốc Phục lâm Việt Nam
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp Đoàn Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Ngôi chùa giữ kỷ lục về tượng đất ở Hưng Yên
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn