Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 24/01/2020 11:12 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo

Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo.

 

Do những đặc điểm về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa… Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Trong các tôn giáo ở Việt Nam có những tôn giáo du nhập từ bên ngoài và những tôn giáo nội sinh, với tổng số lượng hơn 24 triệu tín đồ (khoảng 27% dân số trong cả nước), 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc các tôn giáo, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo (tương đương bậc trung cấp đến trên đại học), trên 25.000 cơ sở thờ tự.

         Với chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946) và trong suốt quá trình phát triển của cách mạng nước ta từ đó đến nay, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

         Ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ra Nghị quyết số 25/NQ-TW về công tác tôn giáo. Nghị quyết tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, đã cụ thể hóa một bước quan trọng trong chỉ đạo thực tiễn đối với công tác tôn giáo của Đảng, đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng và hợp pháp của công dân, làm cho tín đồ, chức sắc, các tôn giáo tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng, yên tâm sống đạo, giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, ngày một gắn bó mật thiết hơn với chế độ, phấn khởi cùng toàn dân thi đua xây dựng xã hội mới. Đó cũng chính là cơ sở xã hội quan trọng góp phần đấu tranh có hiệu quả đối với âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá ta, đồng thời xác định rõ nội dung, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo và những nhiệm vụ cụ thể của công tác tôn giáo.

Để cụ thể hóa và đưa Nghị quyết về công tác tôn giáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX vào cuộc sống, tháng 11/2004 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là văn bản có tính chất pháp lý cao nhất từ trước đến nay về tín ngưỡng, tôn giáo. Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành; chỉ thị 1940/CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo và dự thảo hướng dẫn thi hành Chỉ thị…Các văn bản quy phạm pháp luật đó đã cụ thể hóa chính sách tôn giáo của Đảng, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tôn giáo, tôn trọng và bảo đảm nguyên tắc những việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo do các tôn giáo tự giải quyết theo Hiến chương, Điều lệ của các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Thực tiễn chứng minh rằng, việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trên các mặt chủ yếu sau:

          Nhà nước đã xây dựng và tổ chức triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cho các vùng, miền trong đó có những vùng, miền có vấn đề tôn giáo phức tạp như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; bước đầu đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, cũng như chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

         Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền; việc bày tỏ đức tin của tín đồ, lễ nghi, lễ hội tôn giáo được diễn ra bình thường không có sự phân biệt giữa các tổ chức tôn giáo; việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cũng như việc xuất cảnh của chức sắc tôn giáo được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được duy trì và mở rộng, đáp ứng nhu cầu các tổ chức, cá nhân tôn giáo; việc in ấn kinh sách và xuất bản các ấn phẩm khác liên quan đên tôn giáo được thực hiện thường xuyên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, hợp tác với các tổ chức tôn giáo nước ngoài; việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện giải quyết thỏa đáng theo quy định của Pháp luật. Thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến năm 2013 số cơ sở thờ tự xây mới trên 1000, tu bổ sửa chữa 1500; phong chức, bổ nhiệm và thuyên chuyển chức sắc 4600 vị; Nhà Xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản mỗi năm gần 1000 đầu sách và ấn phẩm tôn giáo với hàng chục triệu bản in; khoảng 3000 giáo sỹ xuất cảnh; một số vùng miền có vấn đề về tôn giáo phức tạp đã được đầu tư nghiên cứu đầy đủ để có kế hoạch và triển khai kế hoạch nhằm bình thường hóa sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, bước đầu đã tạo được sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền các địa phương về hướng giải quyết nhu cầu sinh hoạt của tín đồ. Đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 01/2005/CT- TTg của Thủ tướng chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, Kế hoạch 04, 05 (nay là Kế hoạch số 10, số 15 thay thế) của Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 đối với khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước và các tỉnh miền núi phía Bắc, hiện nay có 455 chi hội được công nhận,4.409 điểm nhóm thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam và Miền Bắc) đăng ký hoạt động.

Các tôn giáo mới được cấp đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức theo quy định của pháp luật được tăng lên trong những năm qua. Hiện cả nước 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động (trước khi ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 6 tôn giáo với 16 tổ chức), gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tịnh độ Cư sỹ phật Hội Việt Nam, Baha’i, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư đạo, Mính Lý đạo Tam Tông Miếu, đạo Bàlamôn.

Cùng với các kết quả trên, phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các tôn giáo tiếp tục được các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, một số địa phương đã tổ chức tốt các cuộc hội thảo, các hội nghị chuyên đề về việc tôn giáo tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; về phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tôn giáo trong đời sống văn hóa cộng đồng; các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã động viên tín đồ tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên tinh thần “Thương người như thể thương thân”, đã đóng góp được hành trăm tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, những năm qua Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào, tín đồ các tôn giáo; từ năm 2008 đến nay đã tổ chức được hơn 60 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, phổ biến pháp luật cho báo cáo viên pháp luật; già làng, trưởng bản; cán bộ làm công tác tôn giáo cấp xã, huyện, tỉnh; các chủng sinh, tăng ni, tín đồ, chức sắc các tôn giáo với hơn 11.400 lượt người tham dự; in phát hành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và đồng bào tín đồ, chức sắc các tôn giáo hơn 60.000 cuốn tài liệu phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành; 2000 cuốn sách các văn bản pháp luật quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo; 3000 cuốn văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; gần 10.000 tài liệu hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, 3000 cuốn sách trắng về “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại,…

Công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo những năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư chặt chẽ hơn. Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký kết chương trình phối hợp về công tác tôn giáo với một số đoàn thể như: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị quốc phòng. Trong quá trình triển khai thực hiện một số chính sách cụ thể về tôn giáo luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và các cơ quan ở Trung ương liên quan, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành ở các khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước và miền núi phía Bắc đã được phối hợp với các cơ quan như: Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Về công tác phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 14.380 chức sắc và 20.399 chức việc các tôn giáo đạt kết quả tốt.

Kết quả nêu trên khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; đã động viên được đồng bào các tôn giáo đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác, huy động được tiềm năng của các tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đó cũng là điều kiện cơ bản để chúng ta đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta./.

                                                                          Cát Ngọc Trình

Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáoDo những đặc điểm về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa… Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Trong các tôn giáo ở Việt Nam có những tôn giáo du   nhập từ bên ngoài   và những tôn giáo nội sinh, với tổng số lượng hơn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp đoàn Nghị viên thành phố Houston, Mỹ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gửi điện mừng Giáo hoàng Francis
Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp và làm việc với trường Cao học Thực hành (Pháp)
Hội thảo “Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức thanh niên Bộ Nội vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ban Tôn giáo Chính phủ tọa đàm về một số nội dung trong Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013
Công tác nghiên cứu khoa học của Ban Tôn giáo Chính phủ
Thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại Ban Tôn giáo Chính phủ
Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến pháp luật
Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP) chỉ đạo và nói chuyện với Đoàn viên thanh niên tại Hội nghị triển khai Tháng Thanh niên năm 2013
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn